KHARIAR AUTONOMOUS COLLEGE


HEAD OF THE DEPARTMENT


S.No. NAME DEPARTMENT CONTACT NUNBER
1 Miss.SAGARIKA PANDA ODIYA +91 9437428202
2 Capt.Dr.BISHNUDEV SINGH MALLICK HINDI +91 9437428344
3 ASHWINEE KUMAR PADHI ENGLISH +91 7978362911
4 DR.PADMA LOCHAN BARMA POL.SCIENCE +91 9439580050
5 SALMA MEHRUN KHAN HISTORY 9938120462
6 Dr.RANVIR SINGH A & M +91 9437428345
8 Mr.PRAMOD KUMAR SAHU EDUCATION +91 9437625279
9 Mr.SUDHIR CHANDRA PRADHAN PHILOSOPHY +91 9437701616
10 MrS.ANANDINEE MISHRA SANSKRIT +91 9178812630
11 Mrs.PRANATI PANDA I.T. +91 9437587202
12 Mr.HAREKRISHNA MISHRA MATHEMATICS +91 9437362110
13 Mrs RITA DAS BOTANY +91 9938421059
14 Dr.TARUN KUMAR PRADHAN CHEMISTRY +91 9437625140
15 Miss NAINA PRADHAN ZOOLOGY +91 9778702909
16 Mr.CHANDRA SEKHAR CHANDRAKAR PHYCICS +91 9438068527
17 Mr.GANGA DHAR PANIGRAHI COMMERCE +91 9078281286